Logo Gmina Raciążek

Aktualności

Zakładka poświęcona DORADZTWU Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie  "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej"

Dofinansowanie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

poniżej prezentacje:

---

LGD organizować będzie szkolenia mające na celu przygotowanie potencjalnych beneficjentów w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej m. in. w aspektach prawnych i finansowych.

---

LGD prosi wszystkie organizacje pozarządowe, prawne, stowarzyszenia itp. o zgłaszanie chęci uczestnictwa w tzw. projektach grantowych (dofinansowanie: 50 tys. zł. lub 150 tys. zł. w przypadku projektu zapewniającego efektywność zatrudnieniową. Infrormacje i zgłoszenia: 54 282 40 97, 664 178 241). W/w zgłoszenia na tym etapie, mają charakter wstępnej deklaracji, mającej na celu zbadanie zainteresowania w/w projektem. 

---

INFORMACJA

 

Stowarzyszenie „ Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” z siedzibą w Odolionie, informuje o

szkoleniu dla :

-przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych,

-jednostek kultury,

-związków wyznaniowych,

-organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną z terenu obszaru objętego LSR przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

ul. Piaskowa 4 , Odolion 87-700 Aleksandrów Kujawski w dniu 19 czewca 2017 roku

o godzinie 10.

Tematyka szkolenia obejmuje:

-warunki przyznania pomocy,

-kryteria wyboru i oceny operacji,

-omówienie wniosku wraz z załącznikami,

-zobowiązania wynikające z umowy przyznania pomocy.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o zgłaszanie się do 9 czerwca 2017 r.

W/w informacje dotyczą wsparcia na:

- zachowanie dziedzictwa lokalnego,
- budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
- budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych,
- promowanie obszaru objętego LSR zgodnie z paragrafem 2 ust. 1 pkt 5, 6,7, 8  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku z pożn.zm. (tekst jednolity z dnia 8 marca 2017 r. poz.772)
 
---
Do pobrania:
 
 
 
 
 
---

W dniu 18 lipca 2017 r.w siedzibie LGd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla osób podejmujących działalność gospodarczą.Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Funduszu pożyczkowego przedstawi Państwu ofertę współpracy w zakresie wsparcia kredytowego planowanej działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane spotkaniem, proszone są  o zgłaszanie swojego uczestnictwa do 7 lipca 2017 r. drogą mailową: ziemia.kujawska@wp.pl  lub telefonicznie: 54/2824097

---

---

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji i organizacji pozarządowych z terenu objętego LSR, tj.
z terenu powiatu aleksandrowskiego: Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa, Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec, Zakrzewo na spotkania informacyjno – szkoleniowe z zakresu pozyskiwania środków na realizację projektów grantowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach osi 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań
z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 • kluby samopomocy,

 • świetlic środowiskowe,

 • kluby młodzieżowe,

 • kluby pracy,

 • aktywizacja społeczno – zawodowa ( w tym szkolenia dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

Spotkania będą się odbywały według poniższego harmonogramu:

5 września 2017 r., godz. 10:00 – restauracja „Tara” w Aleksandrowie Kujawskim dla podmiotów z obszaru gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy miejskiej Ciechocinek oraz gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski

6 września 2017 r., godz. 10:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku dla podmiotów z obszaru gminy miejskiej Nieszawa, gminy wiejskiej Raciążek oraz Waganiec

7 września 2017 r., godz. 10:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Konecku dla podmiotów z obszaru gminy Koneck, Zakrzewo oraz Bądkowo.

Zgłoszenie uczestnictwa oraz dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
0-54 282 40 97 lub drogą mailową: ziemia.kujawska@wp.pl

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym serdecznie zapraszamy!

---

KONKURS PLASTYCZNY „ZIEMIA KUJAWSKA OCZAMI DZIECKA – NAJCIEKAWSZE MIEJSCA NASZEGO REGIONU”

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat z terenu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Ziemia Kujawska oczami dziecka – najciekawsze miejsca naszego regionu”. Prace należy przesłać wraz z deklaracją uczestnictwa z w terminie od 7 sierpnia do 30 września 2017 r. do biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ul. Piaskowa 4, Odolion 87-700 Aleksandrów Kujawski
z dopiskiem „konkurs plastyczny”.

Pracę należy wykonać w formacie A4 dowolną techniką (malarstwo, rysunek, techniki mieszane idp.)

Regulamin konkursu oraz deklaracja uczestnictwa do pobrania na stronie internetowej www.ziemiakujawska.pl

---

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji i organizacji pozarządowych z terenu objętego LSR, tj. z terenu powiatu aleksandrowskiego: Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa, Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec, Zakrzewo na spotkania informacyjno – szkoleniowe z zakresu pozyskiwania środków na realizację projektów grantowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 • kluby samopomocy,
 • świetlice środowiskowe,
 • kluby młodzieżowe,
 • kluby pracy,
 • aktywizacja społeczno – zawodowa ( w tym szkolenia dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne) 

 

Spotkania będą się odbywały według poniższego harmonogramu:
5 września 2017 r., godz. 10:00 – restauracja „Tara” w Aleksandrowie Kujawskim dla podmiotów z obszaru gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy miejskiej Ciechocinek oraz gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski,
6 września 2017 r., godz. 10:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku dla podmiotów z obszaru gminy miejskiej Nieszawa, gminy wiejskiej Raciążek oraz Waganiec,
7 września 2017 r., godz. 10:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Konecku dla podmiotów z obszaru gminy Koneck, Zakrzewo oraz Bądkowo.

Zgłoszenie uczestnictwa oraz dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
0-54 282 40 97 lub drogą mailową: ziemia.kujawska@wp.pl

---

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają do udziału w Międzynarodowym Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w Toruniu w dniu  3 października 2017 roku.  

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu zaprasza w dniu 4 października 2017 roku na konferencję „Kooperacja międzysektorowa, czyli rozwój bez stereotypów”, organizowaną w ramach Targów Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej dla  Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej działających na terenie powiatów: aleksandrowskiego, chełmińskiego, lipnowskiego, toruńskiego i miasta Torunia.

 Na dzień 3 października 2017 zapraszamy również Wystawców - Podmioty Ekonomii Społecznej, które zaprezentują swoje produkty i usługi w ramach Targów Podmiotów Ekonomii Społecznej.

 Miejsce obu konferencji oraz targów:  Centrum Targowe „Park”, przy ul. Szosa Bydgoska 3, Toruń.

 Zaproszenia wraz z informacjami o wydarzeniach przesyłamy z załączniku.  

 Prosimy o potwierdzenie udziału w obu konferencjach do dnia 25.09.2017 r., poprzez wypełnieniezgłoszenia udziału oddzielnie na każde wydarzenie,nastronie: www.ekonomia-spoleczna.com.pl

 Wystawców, prosimy dodatkowo,o  wypełnienie zgłoszenia i pobranie informacji dla Wystawców na stronie:www.ekonomia-spoleczna.com.pl

 Udział w konferencjach i targach jest bezpłatny.

W imieniu organizatorów,

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu

tel. (56) 652-22-40 

konferencja@ekonomia-spoleczna.com.pl

www. ekonomia-spoleczna.com.pl

Forum

Targi

---

Informujemy iż zostały ustalone terminy naborów wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader" objętego PROW 2014 - 2020:

 - Nabór nr 1/2017 Wspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a) umożliwiają połączenie  obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo - wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych albo

b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

Termin naboru: 25.10.2017 - 08.11.2017

- Nabór nr 2/2017 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Termin naboru: 25.10.2017 - 08.11.2017

--

Poniżej informacje odnośnie szkolenia organizowanego przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" odnośnie przygotowania wniosków na realizację projektów grantowych

/_portals_/raciazek/CKFiles/SZKOLENIE_DLA_POTENCJALNYCH_GRANTOBIORCOW-1.jpg

---

GRANTY

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

INFORMUJE

o możliwości składania WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR w następujących zakresach:

 • kluby samopomocy,
 • świetlice środowiskowe,
 • kluby młodzieżowe,
 • inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Termin naborów: od 13 listopada do 26 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje:

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Odolion, ul. Piaskowa 4

87-700 Aleksandrów Kujawski

Tel. 54 282 40 97, e-mail: ziemia.kujawska@wp.pl

Zapraszamy na stronę www.ziemiakujawska.pl  

/_portals_/raciazek/CKFiles/GRANTY_do_prasy.doc

---

Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, z siedzibą w Odolionie, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, informuje o możliwości skorzystania z doradztwa na temat: Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”. BIURO CZYNNE: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ.: OD 7:30 DO 15:30

/_portals_/raciazek/CKFiles/PLAKAT_CZYSTE_POWIETRZE-converted_pdf.pdf

---

 

 

 

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Wiesława Słowińska</p>

Wiesława Słowińska

Urząd Gminy Raciążek

ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
tel.: 54 283-18-85
fax: 54 283-18-82
e-mail: gmina@raciazek.pl

Godz. otwarcia

 7:30-15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.